โรงเรียนวารินชำราบ

            สถานที่ตั้ง โรงเรยนวารินชำราบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (เส้นทางระหว่าง อ.วารินชำราบ – จ.ศรีสะเกษ)

               ประวัติความเป็นมา โรงเรียนวารินชำราบ เป็นโรงเรียนระดับมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1-ม.6 โดยมีนายพิทยา รักพรหม ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ 9 เป็นผู้อำนวยการสอน เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวารินชำราบ ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ที่เป็นสุดยอดแห่งการรังสรรค์ประติมากรรมเทียนพรรษา อันเป็นเพชรน้ำเอกของสยามประเทศ จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการแกะเทียนพรรษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา ตำแหน่งครูชำนาญการ รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนการสอน

               สถานที่จัดการเรียนการสอน บริเวณหอศิลป์อุรเคนทร์ ภายในโรงเรียนวารินชำราบ ผลงานที่ภาคภูมิใจ มีนักเรียนประสพผลสำเร็จ มีความสามารถด้านการแกะเทียนพรรษา สามารถเข้าร่วมแข่งขันแกะเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อการหลายปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตัดสิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

               กิจกรรม ณ หอศิลป์อุรเคนทร์ โรงเรียนวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ -การสาธิตแกะเทียนพรรษาโดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3-6/ สาธิตการแกะสลักผัก,ผลไม้/ สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา / สาธิตการแกะสบู่/ชมนิทรรศการ และผลงานศิลปะ ในหอศิลป์อุรเคนทร์ /จำหน่ายของที่ระลึก /เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชม มีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง

               ครูผู้สอน และวิทยากร ผู้ให้ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม

  • นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา โทรศัพท์ 08-7869-9781
  • นางสาวอมรา วีสเพ็ญ
  • นางพัชรี อุตมะวงศ์วรรณ
  • นางพวงพร ศรีสมบูรณ์

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com