เมืองอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีการสั่งสม สืบสานอารยธรรมหลากยุคหลายสมัยแล้ว ยังถือเป็น เมืองต้นรากในการเผยแผ่พุทธศาสนา ปัจจุบัน ความเรืองรองในบวรพระพุทธศาสนา ยังคงอยู่คู่เมืองแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย ดังปรากฏให้เห็นในวัดวาอารามต่างๆ มากมาย ทั้งวัดงามที่เป็นแหล่งเผยแผ่พระธรรมวินัย และสั่งสมศิลปวัฒนธรรม พื้นเมืองอันทรงคุณค่า และวัดป่าที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งธรรมและธรรมชาติ

          คู่มือ "กราบพระ 9 วัดเมืองอุบลฯ" ฉบับนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับความกรุณาจากอาจารย์สุวิชช คูณผล ในการรวบรวมข้อมูล คือส่วหนึ่งของความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ณ บริเวณย่านเมืองเก่า ที่ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสบรรยากาศแห่งธรรมของเมือง "อุบลราชธานี ศรีวนาลัย" เพื่อน้อมนำพระพุทธศาสนาให้เป็นมงคลแก่ตนเองได้โดยสะดวก ภายในระยะทางรวมไม่เกิน 7 กิโลเมตร

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714