วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุปัฏน์ ริมแม่น้ำมูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2393 ในสมัยรัชการที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระพรหมราชวงศา (กุทอง) เจ้เมืองอุบลฯ คนที่ 2 สร้งวัดนี้ เพื่อประกอบพระราชพิธีและศาสนพิธีสำคัญ โดยพระราชทานทรัพย์เป็นเงิน 10 ชั่ง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดสุปัฏนาราม" เป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          พระประธานในพระอุโบสถ มีนามว่า "พระสัพพัญญูเจ้า" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะผสมขัดเงา พระพุทธลักษณะสัดส่วนคล้ายกับ "พระพุทธชินราช" ที่จังหวัด
พิษณุโลก (จึงได้รับการขนานนามว่า "พระพุทธชินราชแห่งอีสาน") โดยมี
พระอุปัชฌาย์สีทา ชัยเสโน เป็นช่างและประธานการหล่อ เมื่อ พ.ศ. 2459
พระพุทธปฏิมาองค์นี้ มีนามเมื่อแรกสร้างว่า "พระพุทธสัพพัญญูเจ้า"
หน้าตัก 4 คืบพระสุคต การหล่อใช้โลหะธาตุ หนัก 30 หาบ การขัดเงา
ราศีรัศมีแผ่กระจายสง่างามมาก น่าเคารพบูชา ยิ่งนัก

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714