วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง) เดิมชื่อ "วัดศรีทอง" เป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ถนนอุปราช ข้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.2398 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลที่4 แห่งราชวงศ์จักรี

          พระแก้วบุษราคัม เป้นพระพุทธรูปบูชาปางมาริชัย หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว แกะสลักจากแก้วบุษราคัม (แก้วมณีสีเหลือง) ทึบทั้งแท่ง มีสังวาลย์ประดับที่องค์พระ ฐานหุ้มด้วยทองคำ เป็นพระพุทธรูปโบราณ นานนับพันปี ฝีมือช่างสกุลเชียงแสน

          ในสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
(พิธีดื่มน้ำสาบาน) ได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเป็นประธานในการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้

          เทศกาลงานสงกรานต์ 13 เมษายน ของทุกปี ชาวเมืองอุบลราชธานี ได้จัดขบวนแห่
พระแก้วบุษราคัมรอบเมืองอุบล เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วกัน เพื่อเป็นสิริมงคล

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714