Yasothon
Sisaket
Ubon Ratchathani
Amnatchareon
 
 

.


ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

 

"ร้อยมาลัยข้าวตอก แทนดอกมณฑารพ

นบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

 

ร่วมชื่นชมวิถีวัฒนธรรมอันบริสุทธิ์งดงาม

ของชุมขนลุ่มน้ำชี ใสวันมาฆะบูชา

ที่ชาวฟ้าหยาด แห่งเมืองบั้งไฟโก้ยโสธร

จะนำ "ข้าวตอกสีขาว"  มาร้อยเป็นมาลัยสายยาว

แทน "ดอกมณฑารพ" แห่งสรวงสวรรค์ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

 

  ความเป็นมาของประเพณีแห่มาลัย ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎก     บทปรินิพพานสูตร กล่าวคือ ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอม    เป็นพิเศษ เวลาดอกมณฑารพจะบาน และร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญ ๆ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ดอกมณฑารพ จึงได้ร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ ครั้งเมื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ที่เมืองกุฉินารา ดอกมณฑารพ นี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเหมือนความเสียอกเสียใจพิไรรำพันต่อการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเหล่าพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีนาสพทั้งหลายด้วย หมู่เหล่าข้าราชบริพาร ประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพ อีกทั้งยังได้พากันเก็บนำดอกมณฑารพที่ร่วงหล่นลงมาเพื่อไปสักการบูชาและรำลึกถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปดอกมณฑารพ ที่เก็บมาสักการบูชาเริ่มเหี่ยวแห้งและหมดไป  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ รวมทั้งเหตุการณ์ในวันสำคัญต่าง ๆ       จึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการบูชา เพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้     การจัดข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชามีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อกันว่าแรก ๆ จะใส่พาน      ไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนา ต่อมาจึงมีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งที่เห็นว่าสวยงาม สืบทอด กันเรื่อยมาจนกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยในปัจจุบัน

 

                                                    

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่มาลัยประจำปี 2552

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552

 

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 07.00 น. – 09.00 น. – ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

เวลา 09.00 น. – 18.00 น. – การประกวดรถตกแต่งมาลัยสวยงามจากหน่วยราชการและชุมชน

      ต่างๆ การประกวดมาลัยสวยงาม(มาลัยเด่น)

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. – การแสดงบนเวทีกลาง

เวลา 19.00 น. – 24.00 น. – การประกวดธิดามาลัย

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 07.00 น. – 09.00 น. – ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

เวลา 09.00 น. – 18.00 น. – ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม มาลัยสวยงาม(มาลัยเด่น) มาลัย

    จำลอง

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. – ชมการแสดงบนเวทีกลาง

เวลา 20.00 น. – 24.00 น. – ชมการแสดงวงดนตรีโปงลางจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 07.00 น. – 09.00 น. – ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม มาลัยสวยงาม(มาลัยเด่น) มาลัย

    จำลอง

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. – ตั้งขบวนแห่มาลัย ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

เวลา 13.00 น. – 14.00 น. – พิธีถวายมาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

    นราธิวาสราชนครินทร์

เวลา 14.00 น. – 14.30 น. – พิธีเปิดงานแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2552

- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทเปิดงาน(ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร)

- การแสดงของขบวนฟ้อนรำจากเทศบาลตำบลฟ้าหยาดและขบวนฟ้อน

  รำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เวลา 14.30 น. – 16.00 น. – เคลื่อนขบวนฟ้อนรำและขบวนแห่มาลัยไปตามถนนเรืองแสนกรรฐ์

   ถึงบริเวณแยกโรงเรียนมหาชนะชัย จากนั้นขบวนรถเลี้ยวซ้ายเข้าวัด 

   หอก่อง ขบวนที่สองเลี้ยวขวาเข้าวัดฟ้าหยาด

เวลา 16.00 น. – 18.00 น. – แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและพุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่ศาลาทอง

     จันทร์กาญจนานุสรณ์

  - พระสงฆ์อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล

  - ประธานจัดงานนำพวงมาลัยถวายแด่พระสงฆ์

  - ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

  - พระสงฆ์อนุโมทนา

  - เสร็จพิธี

เวลา 18.00 น. – 20.00 น. – การแสดงบนเวทีกลาง

เวลา 20.00 น. – 24.00 น. – การแสดงดนตรีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 

****************************

         

 

[1] [2] [3] [4] [5]