Yasothon
Sisaket
Ubon Ratchathani
Amnatchareon
 
 

.


งานปฏิบัติธรรม รำลึกหลวงปู่ชา

12-16  มกราคม  2552

ณ วัดหนองป่าพง บ้านพงสว่าง

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

กำหนดการปฏิบัติธรรม

๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

วันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา 0๙.00 น. – ลงทะเบียน จัดที่พักตามจุดที่คณะกรรมการจัดให้ ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใฝ่ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๔.00 น. – ดูแลปัดกวาดบริเวณวัดให้สะอาดเรียบร้อย สรงน้ำ อาบน้ำ

เวลา ๑๖.00  น. – ฉันน้ำปานะ เดินจงกรม

เวลา ๑๙.00 น. – สัญญาณระฆัง ร่วมนั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น

เวลา ๒๑.00 น. – สมาทานศีล ๘ ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา ๒๒.00 น. – พักผ่อน

วันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา 0๓.00 น.  – สัญญาณระฆัง ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา 0๕.00 น. – ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน

เวลา 0๕.๓0 น. – ภิกษุ สามเณรออกรับบิณฑบาต

เวลา 0๖.00 น.   – อุบาสก อุบาสิกา ร่วมเดินจงกรม

เวลา 0๘.00 น.  – รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุสามเณร รับและฉันฉันภัตตาหาร

เวลา ๑0.00 น. – ล้างบาตร รวมที่โรงฉันฟังโอวาท กราบพระเลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม

เวลา ๑๒.00 น. – พักผ่อน

เวลา ๑๓.00 น. – สัญญาณระฆัง พระภิกษุสามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่โรงพระอุโบสถ ส่วนอุบาสกอุบาสิการวมกันนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา

เวลา ๑๔.00 น. – ฟังพระธรรมเทศนา (ตามมติที่ประชุมแยกอบรม พระ เณร กับอุบาสกอุบาสิกาต่างหาก)

เวลา ๑๕.00 น. – ฉันน้ำปานะที่โรงฉัน ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๖.00 น. – ร่วมเดินจงกรม

เวลา ๑๙.00 น. – ทำวัตรเย็น

เวลา ๒0.00 น. – นั่งสมาธิภาวนา

เวลา ๒๑.00 น. – ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา ๒๒.00 น. – พักผ่อน

กำหนดการนี้ให้ปฏิบัติเป็นกิจประจำวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา 0๓.00 น. – สัญญาณระฆัง

เวลา 0๓.00 น. – ร่วมทำวัตรเช้า

เวลา 0๔.00 น. – นั่งสมาธิ

เวลา 0๕.00 น. – ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน

เวลา 0๕.๓0 น. – ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต

เวลา 0๖.00 น. – อุบาสก อุบาสิกา ร่วมเดินจงกรม

เวลา 0๘.00 น. – ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน ฉันภัตตาหาร

เวลา ๑0.00 น. – ล้างบาตร รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม

เวลา ๑๒.00 น. – พักผ่อน

เวลา ๑๓.00 น. – สัญญาณระฆัง นั่งสมาธิรวมกันทั้งพระ เณร และอุบาสก อุบาสิกา ที่ธรรมศาลา

เวลา ๑๔.00 น. – ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา ๑๕.00 น. – จัดแถวพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทำประทักษิณรอบเจดีย์ ๓ รอบ เสร็จแล้วฉันน้ำปานะที่โรงฉัน

เวลา ๑๗.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๙.00 น. – สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

เวลา ๒0.00 น. – นั่งสมาธิร่วมกัน

เวลา ๒๑.00 น. – ฟังพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืน

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..>>