ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง จังหวัดยโสธร


ททท.อุบลฯ จับมือ 4 สมาคมฯ

จัดโปรแกรมฯนำนักท่องเที่ยวนอกภูมิภาคมุ่งสู่อุบล

 

                      หลังจาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) ได้ขยายผลทางการตลาด ด้วยการจับมือ กับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งดูแลภาพรวมของการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว จากกรุงเทพมหานคร อีก 4 สมาคม  เดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและบริการ  รวมทั้งพบปะ เสวนา กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 11-13  มีนาคม 2554

                     นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.)   เปิดเผยว่า

ผู้บริหารของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว จากกรุงเทพมหานคร 4 สมาคม ซึ่งประกอบด้วย  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.)  และสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.)  ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และบริการอื่นๆ ของจังหวัดอุบลฯ  จึงได้ตัดสินใจ  จัดโปรแกรมทัวร์เพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมาเยือนอุบลฯ  โดยโปรแกรมแรก เป็นการดำเนินงานของ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยซึ่งกำหนดเดินทางมาท่องเที่ยว ระหว่างวันที่  29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554  โดยในกำหนดการจะเป็นการไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง อาทิเช่น  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  สามพันโบก  รวมทั้งนั่งสามล้อกราบพระสำคัญของเมืองอุบล  เป็นต้น

                      ผู้อำนวยการ ททท.สอบ. เปิดเผยต่อไปว่า  การตัดสินใจจัดโปรแกรมมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ของสมาคมฯ ในครั้งนี้   ย่อมส่งผลดีทางการตลาดของการท่องเที่ยวเมืองอุบลฯ ในอนาคต เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้มาเห็นถึงความพร้อมของศักยภาพ และความหลากหลาย ของสินค้าทางการท่องเที่ยว  รวมถึงบริการท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่  ย่อมมีโอกาสที่จะบอกต่อๆกันไป หรือมาเที่ยวซ้ำอีกในโอกาสหน้า  ผู้สนในโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะเดินทางมาเที่ยวอุบลฯ     สามรถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tatubon.org/tatubon/view.php?t=32&s_id=14&d_id=14

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ( อุบลราชธานี : ยโสธร : อำนาจเจริญ )
264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714 โทรสาร 0 4524 3771