แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดและโบราณสถาน


พระธาตุเรืองรอง

          พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-อ.ราษีไศล) ประมาณ 7.5 กิโลเมตร เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้านสูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่ 2-3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนเผ่าไทยของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ 5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด)

          ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล อำเภอขุนหาญ ห่างจากตัวจังหวัด 61 กม. เป็นวัดที่มีศาสนสถานและสิ่งก่อสร้างในบริเวณวัด ประดับตกแต่งด้วยขวดแก้ว หลากกหลายแบบนับล้านๆ ใบ มีลวดลายวิจิตรงดงามยิ่ง ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกวัดนี้ว่า "วัดล้านขวด"
ตึกขุนอำไพพาณิชย์

ตึกขุนอำไพพาณิชย์

          ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาล เมืองฯ บนถนนอุบล เป็นตึกเก่าของขุนอำไพพาณิชย์ (อินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยช่างชาวจีนและชาวมอญ ตัวอาคารมีรูปทรงและลวดลายปูนปั้นที่งดงาม ตามคติความเชื่อของชาวจีน ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่นในการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมในเมือง เมื่อปี 2530 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ( อุบลราชธานี : ยโสธร : อำนาจเจริญ )
264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714 โทรสาร 0 4524 3771